Projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga

Vsebina projekta

V današnjem svetu živijo skupaj, na istem ozemlju, različne kulturne, etnične in verske skupine, ki pa niso nujno v stiku. V družbah, kjer razlike veljajo za slabost in so nezaželene, neredko prihaja do nestrpnosti in diskriminacije. Zato si je za zdrav in napreden družbeni razvoj potrebno kontinuirano prizadevati, da večkulturne družbe (p)ostajajo medkulturne družbe, kar pomeni, da se med različnimi kulturnimi, etničnimi in drugimi skupinami, ki živijo skupaj, vzpostavljajo odnosi odprte interakcije, izmenjave in sprejemanja ter spoštovanja vrednot in življenjskih slogov.

Temeljni cilj projektnih aktivnosti je zato ustvarjati konkretne priložnosti za spoznavanje in sožitje različnih kultur v multikulturnem svetu, z namenom razvijati občutek skupnosti in pripadnosti ter gojiti vzajemno spoštovanje in razumevanje drug drugega. Glavna dejavnost in poudarek projekta temeljita na neposredni mladinski participaciji. Projektne aktivnosti vzpostavljajo tudi okoliščine za kvalitetno neformalno izobraževanje mladinskih delavcev za izvajanje aktivnosti na področju medkulturnega dialoga.

Projekt ima štiri vsebinske stebre. V stebru »Pridobivanje mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga« so vzpostavljene triurne izkustvene delavnice Urice medkulturnega dialoga na teme LGBT skupnost, islamska in romska kultura ter migranti. Delavnice so v razvojnem aspektu prilagojene dvema ciljnima skupinama in osnovnošolcem in srednješolcem. Po izvedenih delavnicah so izbrani mladi, ki na različne načine raziskujejo kulturo držav članic Sveta Evrope in mediteranskih držav in s tem pridobijo status mladega ambasadorja oziroma ambasadorke medkulturnega dialoga. Mladi na ta način prispevajo h kontinuiranemu procesu vzpostavljanja medkulturnega dialoga v odprtih in pluralističnih družbah in razvijajo priložnosti za sovrstnike pri pridobivanju medkulturnih zmožnosti v rani mladosti. Pri izvajanju delavnic sodelujejo tudi predstavniki in predstavnice manjšinskih skupnosti in kultur.

Drugi vsebinski steber je »Usposabljanje mladinskih delavcev za izvajanje aktivnosti za spodbujanje medkulturnega dialoga«. Gre za model neformalnega usposabljanja, ki spodbuja razvoj kompetenc in priznava medkulturne zmožnosti mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev z omogočanjem mobilnosti ter dodatnih priložnosti za izobraževanje in usposabljanje.

V vsebinskem sklopu »Promocija, informiranje in diseminacija rezultatov projekta« je, kot že pove ime, velik poudarek na zagotavljanju vidnosti projektnih aktivnosti, mladih in institucij, ki so vključene v projekt na različnih ravneh. V času izvajanja projekta so izšle že štiri publikacije in sicer dve naslovljeni Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ena naslovljena Urice medkulturnega dialoga in ena naslovljena Zgodbe iz barvastega lonca. V sklopu druge nadgradnje projekta je bila vzpostavljena pričujoča spletna stran, ažurne informacije pa so dostopne tudi na Facebook strani Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. V sklopu tega vsebinskega stebra so izvajane tudi raziskave o stopnji pripravljenosti mladih za medkulturni dialog.

Četrti steber »Kultura« spodbuja dostopnost ter vlogo kulture, umetnosti, glasbe, mobilnosti in športa pri oblikovanju identitete mladih in njihovem medsebojnem povezovanju. Preko izvajanja kulturnih dogodkov, se mladim kot tudi širši javnosti omogoča neposredno spoznavanje in zbliževanje z različnimi kulturami in preko tega možnost za razmislek o morebitnih obstoječih predsodkih in stereotipih o določeni etnični in kulturni manjšinski skupini. V sklopu tega vsebinskega stebra so v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami izvajani športni (Igre kultur) in kulturni dogodki na teme: LGBT skupnost, medgeneracijsko sodelovanje, aktivna participacija invalidov, romska kultura, religije in medkulturni dogodki v sodelovanju z etničnimi manjšinami oziroma predstavniki drugih držav.

Vzpostavljanje medkulturnega dialoga je proces, ki mora temeljiti na neposrednem stiku in izmenjavi informacij, izkušenj in mnenj med različnimi kulturami. Projekti, kot je MAMD, zaradi aktivacije na različnih področjih in preko različnih kanalov k temu procesu lahko veliko pripomorejo. Projekt MAMD spodbuja aktivno državljanstvo in prostovoljstvo pri mladih, povezovanje formalnih in neformalnih institucij, bogatenje programov formalnih in neformalnih izobraževalnih institucij, dvigovanje nivoja razvitosti mladinske kulture v lokalnih skupnostih, senziblizacijo mladih in formalnega sektorja za strokovnost in komplementarnost programov mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vzpostavljanje vzdržnega sistema za kontinuiran razvoj v napredek usmerjenih medkulturnih odnosov v družbi.

Zgodovina projekta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS Slovenije je v letu 2009, objavilo Javni razpis za izbor projektov s področja socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc, ki je bil podprt s strani Evropskega socialnega sklada. Mladinski center Dravinjske doline (v nadaljevanju MCDD) iz Slovenskih Konjic se je v razpisu prijavil na temo Medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur z imenom projekta: Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (v nadaljevanju MAMD). Po pregledu in oceni strokovne komisije je bil projekt sprejet. Prijavitelj in preostalih dvaindvajset partnerjev (od tega sedem srednjih šol) so tri leta, torej od leta 2009 do 2012, izvajali aktivnosti projekta.

 

english-logotipi1

 

Po zaključku omenjenega pilotnega izvajanja projekta so v letu 2012 v MCDD skupaj z Mladinskim centrom Trbovlje in Celjskim mladinskim centrom po predhodno pridobljenem podpornem pismu s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na razpis Evropske komisije v programu Progress, ki ga izvaja Evropska komisija, prijavili nadgradnjo projekta MAMD. Le-ta je bila odobrena in trije omenjeni partnerji so v letih 2013 in 2014 projektne aktivnosti izvajali v sodelovanju z Društvom informacijski center Legebitra, Arabskim kulturnim društvom Rozana, Zvezo Romov Slovenije, Terne Roma, Človekoljubnim dobrodelnim društvom UP in Mrežo MaMa v 11. slovenskih statističnih regijah (izvajanje delavnic Urice medkulturnega dialoga na srednjih šolah in izbor mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga). V aktivnostih so prav tako kot v preteklih letih izvajanja projekta MAMD kot zunanje partnerke komplementarno sodelovale neformalne organizacije za mlade in srednje šole. Eden izmed rezultatov projekta je tudi pričujoča spletna stran.

 

english-logotipi2

 

Po večletnem uspešnem izvajanju projekta MAMD, so se z njim identificirale različne organizacije in institucije. Po predhodni odobritvi MCDD je nato drugo nadgradnjo projekta prijavil Mladinski svet Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju MSOSK). S prijavo je bil uspešen na Javnem razpisu Sklada za nevladne organizacije za zbiranje projektnih predlogov za donacije za male projekte v okviru sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveške. Projekt je bil izvajan v letih 2014 in 2015 v sodelovanju z osnovnimi šolami iz širšega lokalnega okolja in manjšinskimi organizacijami, ki so projekt MAMD podprle v prvi nadgradnji projekta.

 

logotipi 3

V letu 2016 je pobudo za nadaljevanje projekta MAMD ponovno prevzel MCDD. Prijava tretje nadgradnje pojekta je bila uspešna na Javnemu razpisu za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016 Urada Vlade RS za komuniciranje. Projektne aktivnosti se izvajajo od 1. marca do 31. oktobra 2016 na osnovih šolah iz širšega okolja delovanja MCDD in v krajih, kjer delujejo integracijske hiše za begunce in begunke. Poleg manjšinskih organizacij, ki so v projektnih aktivnostih sodelovale v preteklih izvedbah, se je projektu pridružilo še Društvo Odnos.

banner_begunci

 

 

 

Vsi_logotipi_tekst